5G: Belgijscy lekarze alarmują!

maszt
fot. Erich Westendarp z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 21 (2020)

Apel w sprawie elektrosmogu. W obliczu masowego i nieprzemyślanego rozmieszczania elementów infrastruktury technologii 5G, jako osoby zajmujące się zawodowo zdrowiem, zwracamy się do rządu, aby w celu ochrony ludności zastosował się do zasady ostrożności, a w szczególności chronił grupy najbardziej zagrożone – kobiety w ciąży i dzieci.

W trakcie pandemii, kiedy obywatele są zamknięci, a społeczeństwo przechodzi dramatyczne doświadczenia, Proximus rozpoczął 31 marca rozmieszczenie przyszłej sieci 5G w 30 gminach wokół Brukseli.

Nawet jeśli byłby to zwykły zbieg okoliczności, to takie działanie wydaje nam się nieprzyzwoite w czasach, gdy Belgowie muszą wspólnie walczyć, aby przezwyciężyć ludzki dramat, który dotyczy nas wszystkich.

Jednocześnie organizacje konsumenckie pospieszyły z publikowaniem artykułów mających dowodzić braku niebezpieczeństwa tej technologii. Narażenie populacji na elektromagnetyczne częstotliwości radiowe/ mikrofale (RF/MO) nie przestało wzrastać w ostatnich dziesięcioleciach: telefony bezprzewodowe w domach, smartfony, tablety 3G, a następnie 4G, Wi-Fi w domu, w pracy, w żłobkach, szkołach, transporcie i w miejscach publicznych.

A teraz jesteśmy świadkami pojawienia się 5G lub przynajmniej 4G +.

Jednak nigdy nie wykazano bezpieczeństwa ekspozycji na tę technologię. Wręcz przeciwnie, jest coraz więcej dowodów na zagrożenia. Od 2011 r. WHO uważa promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO (rayonnement radiofrequences et micro-ondes – promieniowanie radiowe i mikrofalowe) z technologii bezprzewodowych za potencjalnie rakotwórcze (klasa 2B), głównie ze względu na zwiększone ryzyko glejaków i nerwiaków akustycznych wśród długoletnich użytkowników telefonów komórkowych.

Zasada ostrożności nie była w żaden sposób przestrzegana podczas masowego wdrażania tych technologii bezprzewodowych.

Jednak w przypadku zidentyfikowania poważnych i być może nieodwracalnych zagrożeń, brak pewności nie powinien być pretekstem do odroczenia działań mających na celu ochronę środowiska i zdrowia.

Dokonaliśmy przeglądu niezależnej literatury naukowej i odnosimy się między innymi do rezolucji nr 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nasze wnioski łączą się z wnioskami niezależnych specjalistów i są takie, że zasada ostrożności nie jest obecnie stosowana i że ochrona zdrowia obywateli, a zwłaszcza dzieci, nie jest zapewniona w obliczu nadmiernego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO.

Normy mające na celu ochronę populacji przed narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO uwzględniają jedynie ogrzewanie tkanek (efekt termiczny) podczas ekspozycji o ograniczonym czasie trwania.

Normy te nie uwzględniają powtarzających się i/lub przedłużonych ekspozycji, ani jakichkolwiek nietermicznych efektów biologicznych, które występują przy wartościach znacznie niższych niż wartości obecnie dozwolone. Nie zostały one zaprojektowane w celu ochrony płodów, dzieci, młodzieży, osób starszych.

W przypadku dzieci ryzyko może wzrosnąć z powodu skumulowanych skutków długotrwałego narażenia. Ich mózgi, narządy oraz rozwijające się i niedojrzałe tkanki mogą być bardziej wrażliwe na ekspozycję, a promieniowanie penetruje ich narządy proporcjonalnie głębiej niż u dorosłych, ponieważ ich wymiary są mniejsze.

Rozpowszechnienie technologii bezprzewodowych obejmuje zagrożenia dla zdrowia znane od kilku dziesięcioleci.

Liczne badania (komórkowe, na zwierzętach, epidemiologiczne) potwierdzają istnienie nietermicznych efektów biologicznych indukowanych przez ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO emitowane przez technologie bezprzewodowe. Te skutki biologiczne to na przykład uszkodzenie DNA (pęknięcia), zaburzenia syntezy białek, zmiany plemników, zaburzenia syntezy hormonów.

Znamy konsekwencje uszkodzenia DNA, w szczególności ich związek z występowaniem nowotworów.

Najnowsze badania na szczurach przeprowadzone w 2018 r. przez dwa różne, niezależne instytuty (NTP i Ramazzini) wykazały, że narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne RF/MO zwiększa występowanie nowotworów, szczególnie w mózgu. W następstwie tego, w marcu 2019 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaleciła ponowną ocenę klasyfikacji tych promieni w ciągu 4 lat.

W maju 2019 r. Belgijska Najwyższa Rada Zdrowia w wydanej przez siebie  opinii w sprawie promieniowania niejonizującego, uznała istnienie biologicznych skutków tego promieniowania na poziomach innych niż termiczne; ich związek z rozwojem nowotworów (znaczny i statystycznie istotny wzrost ryzyka glejaków mózgowych i homolateralnych nerwiaków akustycznych); związek między narażeniem matki na działanie pól elektromagnetycznych z częstotliwości telefonów komórkowych a występowaniem zaburzeń zachowania i języka u dzieci.

Chociaż rozwój niektórych nowotworów zajmuje ponad 20 lat, to już jest notowany wzrost liczby glejaków (raka mózgu) w populacjach niektórych krajów europejskich.

Z tego powodu byłoby niewłaściwe, aby odważyć się twierdzić, że to wszystko nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Co z 5G ?

Instalacja 5G będzie wymagała znacznego podwyższenia norm, które są już o wiele za wysokie.

Ponadto technologia ta, prezentująca specyfikacje techniczne inne niż technologie poprzednich generacji, nie była przedmiotem wstępnych badań zdrowotnych. Niektórzy naukowcy obawiają się wzrostu zachorowań na raka skóry i uszkodzenia oczu związanych ze stosowaniem wyższych częstotliwości nośnych.

Ponadto zwielokrotnienia liczby anten przekaźnikowych niezbędnych do instalacji sieci 5G i hiper-absolutna łączność, w którą wprowadzi społeczeństwo, narzuci ogólny i nieulegający wątpliwości wzrost poziomu narażenia całej populacji.

Jest to równoważne z przewidywaniem sytuacji, w której ogólne zagrożenie dla zdrowia wzrosłoby o czynnik, którego nie można z góry ustalić, z konsekwencjami zdrowotnymi, których charakteru nie znamy i nad którymi nie mielibyśmy kontroli.

Taka sytuacja prowadziłaby również do naruszenia Kodeksu Norymberskiego, ponieważ ostatecznie byłby to eksperyment na ludziach bez ich zgody, bez pewności, że korzyści dla społeczeństwa są większe niż ponoszone ryzyko .

Jako lekarze ubolewamy nad coraz większą ilością chorób, które można powiązać ze składnikami środowiska, takimi jak rosnące narażenie ludności na promieniowanie elektromagnetyczne z sieci bezprzewodowej. Otrzymujemy również świadectwa i spotykamy coraz więcej osób cierpiących na zaburzenia fizyczne potencjalnie związane z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak zaburzenia snu, szumy uszne, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia uwagi i koncentracji, silne bóle.

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

Dlatego domagamy się w odniesieniu do rezolucji nr 1815 z maja 2011 r. Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także zgodnie z dziesiątkami wezwań lekarzy i naukowców z całego świata, aby lokalni, regionalni i federalni urzędnicy publiczni zachowali się odpowiedzialnie i podjęli środki niezbędne do zagwarantowania:

• stosowania zasady ostrożności w celu ochrony ludności, zwłaszcza najmłodszych, dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych,

• moratorium na wdrożenie 5G w oczekiwaniu na badania jej wpływu na zdrowie,

• podnoszenia świadomości wśród obywateli, w szczególności rodziców, nastolatków i kobiet w ciąży za odpowiedzialne i rozumne korzystanie z sieci bezprzewodowych,

• ustanowienia takich norm ekspozycji, które rzeczywiście chroniłyby przed biologicznymi skutkami termicznymi i nietermicznymi pól elektromagnetycznych i promieniowania RF/MO,

• utworzenia centrum obserwacji lub instytucji do gromadzenia i analizowania objawów związanych z tym narażeniem.

W ramach tego apelu dołączamy do tysięcy lekarzy i naukowców z całego świata, którzy od 2000 r. łączyli swoje głosy w cyklicznych wezwaniach, aby ostrzegać ludność i polityków przed niebezpieczeństwami związanymi z technologiami bezprzewodowymi.

Dziś jesteśmy jednymi z 506 lekarzy belgijskich, którzy podpisali „Apel Hipokratesa przeciw Elektrosmogowi”, aby domagać się od rządu egzekwowania zasady ostrożności w celu ochrony ludzi przed tymi zagrożeniami. Na naszej stronie można znaleźć wszystkie odniesienia do informacji przekazanych powyże.

Obecna sytuacja jest niezwykle niepokojąca, ale mamy także nadzieję, że może to być okazją do wzrostu świadomości i postępów w dziedzinie profilaktyki, które dziś bardziej niż kiedykolwiek muszą być przedmiotem naszej troski.

1 – The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment

Podpisy:

Dr Vinciane Verly, médecin généraliste
Dr Magali Koelman, médecin généraliste
Dr Sophie Scheffer, médecin généraliste
Dr Isabelle Graulich, médecin généraliste
Dr Nicolas Whenham, médecin oncologue
Dr Thierry Connerotte, médecin hématologue
Dr Frank Cornelis, médecin oncologue
Dr Vincent Verschaeve, médecin oncologue
Pr Florence Lefranc, médecin neurochirurgien
Dr Vincent Marneffe, médecin neuro-chirurgien
Dr Laurette Renard, médecin radiothérapeute
Dr Anne-Pascale Schillings, médecin radiologue, sénologue
Dr Vincent Remouchamp, médecin radiothérapeute oncologue
Dr Christian Van Ruyssevelt, médecin radiologue
Dr Joëlle Schoonjans, médecin radiologue
Dr Dominique Goddart, médecin radiologue
Dr Cécile Boulanger, médecin hématologue pédiatrique
Dr Grégoire Wieers, médecin interniste
Pr Laura Labriola, néphrologue
Dr Florence Breuskin, médecin gastro-entérologue
Dr Thierry Dugernier, médecin interniste
Dr Catherine Luyx, médecin gériatre
Dr Benoit Doyen, médecin cardiologue
Dr Nicolas Serck, médecin interniste
Dr Stéphanie Dirckx, médecin rhumatologue
Dr Yves Gillerot, médecin pédiatre généticien
Dr Anne Dalhem, médecin pédiatre
Dr Sybille Andries, médecin pédiatre
Dr Anne Frédérique Hubert, médecin pédiatre
Dr Catherine Ruyssen, médecin pédiatre
Dr Françoise Saussu, médecin neurologue
Dr Jean-Marc Raymackers, médecin neurologue
Dr Charlotte Druart, médecin neurologue
Dr Laurence Warscotte, médecin neurologue
Dr Pascale Pierret, médecin neurologue
Dr Marie-Céline Duray, médecin neurologue
Dr Philippe Antoine, médecin neuropsychiatre
Dr Béryl Koener, médecin pédopsychiatre
Dr Johanna Coppe, médecin psychiatre
Dr Vincent Jadoulle, médecin psychiatre
Dr Luc Bleyenheuft, médecin psychiatre
Dr Florence Jacquerie, médecin pédopsychiatre
Dr Marion Seutin, médecin pédopsychiatre
Dr Laurence Romedenne, médecin pédopsychiatre
Dr Élisabeth Duchêne, médecin psychiatre pour adolescents
Dr Juliette Bourguignon, pédopsychiatre
Dr Perrine Restu, médecin urgentiste
Dr Aude Gille, médecin urgentiste
Dr Marie Emonts, médecin urgentiste
Dr Jean-Pierre Mallieu, médecin urgentiste
Dr Serge Vanneste, médecin urgentiste
Dr Amandine Gillon, médecin urgentiste.
Dr Caroline Braun, médecin urgentiste
Dr Bénédicte Kevelaer, médecin urgentiste
Dr Véronique Boon médecin gynécologue-obstétricien
Dr Maria-Jaoa Amaral, médecin gynécologue- obstétricien
Dr Jean-Philippe Magritte, médecin gynécologue-obstétricien
Dr Jean-Christophe Verougstraete, médecin gynécologue- obstétricien
Dr Valérie Anne De Wilde, médecine physique et rééducation, algologue
Dr Luc Barras, médecine physique et réadaptation
Dr Virginie Fraselle, médecine physique et réadaptation
Dr Corinne Bleyenheuft, médecin en médecine physique et réadaptation
Dr Emilie Theunissen, médecine physique et réadaptation
Dr Jean Claude Leeuwerck, médecin généraliste
Dr Jean-Marie Gilles, médecin généraliste
Dr Leo Van den Bossche, médecin généraliste
Dr Johan Denis, médecin généraliste
Dr Charlotte Godefroit, médecin généraliste
Dr Joëlle Valembois, médecin généraliste
Dr Vanessa Colmant, médecin généraliste
Dr Pascale, Jenaer, médecin généraliste
Dr Marie-Louise Allen, médecin généraliste
Dr Sarah Vanhaelen, médecin généraliste
Dr Viviane Olbregts, médecin généraliste
Dr Eric Koelman, médecin généraliste
Dr Anaïs Picard, médecin généraliste
Dr Marie-Dominique Petit, médecin généraliste
Dr Eulalie Borremans, médecin généraliste
Dr Agnes Anghebens, médecin généraliste
Dr Marie Sevenants, médecin généraliste
Dr Pascale Fernez, médecin généraliste
Dr Martine Toussaint, médecin généraliste
Dr Patrick Jadoulle, médecin généraliste
Dr Corinne Vaysse-Van Oost, médecin en soins palliatifs
Dr Fanny Bastogne, médecin généraliste
Dr Christine Debeer, médecin généraliste
Dr Aude Ansiaux, médecin généraliste
Dr Gilbert Nguyen, médecin généraliste
Dr Phuong Thanh Tran Thi, médecin généraliste
Dr Caroline Durieu, médecin généraliste
Dr Olivier Thiran, médecin généraliste
Dr Philippe Lamouline, médecin généraliste
Dr Jean-Marc Delaive, médecin généraliste
Dr Claire Dachelet, médecin dermatologue
Dr Marianne Putzeist, médecin dermatologue
Dr Michel Lefrancq, médecin ORL
Dr Stéphane Ledeghen, médecin ORL
Dr Emmanuel Dardenne, médecin urologue
Dr Maryline Mousny, médecin orthopédie pédiatrique
Dr Louis Dooms, médecin chirurgien orthopédique
Dr Jean-Paul, Haxhe, médecin chirurgien
Dr Bernard Majerus, médecin chirurgien
Dr Elise Aertgeerts, médecin anesthésiste-réanimateur
Dr Olivier Cuignet, médecin anesthésiste et acupuncteur
Dr Thierry Van Engeland, anesthésiste
Dr Virginie Dewinde, médecin anesthésiste
Dr Ives Michel, médecin anesthésiste
Dr Jean-Philippe Dehullu, médecin anesthésiste

Pobierz oryginalny tekst apelu.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 21 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Świat # Zdrowie

Być może zainteresują Cię również:

Odszedł Janusz Korbel

7 sierpnia 2015 zmarł Janusz Korbel, przyjazny ludziom, dobry duch Puszczy Białowieskiej. Janusz jako jeden z pierwszych promował w Polsce ekologię głęboką…

gene drive

Chcę wiedzieć

Powstrzymać technologię zmiany genów

Gene drive albo napęd genowy to metoda inżynierii genetycznej zaprojektowana w celu likwidowania naturalnych populacji organizmów lub całych gatunków albo zamieniania ich na zmodyfikowane genetycznie…