Biomasa leśna równie zła jak węgiel – list NGO-sów do komisarza Wojciechowskiego

Janusz_Wojciechowski
fot. Janusz_Wojciechowski_Wikimedia / CC 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 74 / (22) 2021

31 maja 2021 roku 22 organizacje społeczne zaapelowały w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy trzeba chronić, a nie promować ich traktowanie jako paliwa wykorzystywanego do osiągnięcia celów klimatycznych. Instytut Spraw Obywatelskich jest sygnatariuszem listu.

W ramach ogłoszonej w 2019 r. polityki Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska zapowiedziała rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) w celu umożliwienia osiągnięcia nowych, podwyższonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r.

Obecnie dyrektywa ta uznaje spalanie biomasy leśnej za zrównoważone i odnawialne źródło energii. Wytworzona tak energia jest więc zaliczana do osiągania celów Państw Członkowskich dotyczących udziału odnawialnych źródeł w ich miksie energetycznym. Jest także subsydiowana (w 2017 r. suma dotacji w 15 krajach UE przekroczyła 6.5 mld EURO), a pierwszy akt delegowany Taksonomii UE uznaje inwestowanie w nią za działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Spalanie lasów przyspiesza zmiany klimatyczne. Lasy powinny gromadzić jak najwięcej CO2, a nie uwalniać dodatkowe ilości węgla do atmosfery przez kominy elektrowni i elektrociepłowni. Spalanie lasów emituje CO2 natychmiast. A ponowne wchłonięcie uwolnionego CO2 przez drzewa trwałoby dziesiątki lub nawet setki lat. Nie możemy też zakładać jako pewnik, że w miejsce spalonych drzew wyrosną kolejne. Dlatego nie można traktować spalania biomasy leśnej jako źródła energii neutralnego dla klimatu – komentuje Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich.

Spalanie biomasy leśnej nie jest neutralne klimatycznie w perspektywie czasowej, w jakiej musimy podjąć zdecydowane działania, aby zatrzymać postępujący kryzys klimatyczny. Zamiana paliw kopalnych na biomasę leśną wiąże się wręcz ze zwiększeniem emisji CO2. Pozyskiwanie drewna na cele energetyczne zagraża również lasom i ich różnorodności biologicznej. W związku z tym realizacja podwyższonych celów dotyczących udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Państw Członkowskich UE poprzez zwiększanie spalania biomasy leśnej stoi w sprzeczności z założeniami dotyczącymi dążenia do neutralności klimatycznej i zachowania różnorodności biologicznej wyrażonymi w polityce Europejskiego Zielonego Ładu. Skutkować będzie ona rosnącą presją na lasy oraz jeszcze większymi emisjami CO2, które powinniśmy pilnie i znacząco ograniczać.

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wykreślenie biomasy leśnej z listy odnawialnych źródeł energii w dyrektywie RED II. Ograniczy to boom na niezrównoważone wykorzystanie biomasy, jednocześnie pozwalając wykorzystywać ją w mniejszej skali i tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Należy również zaprzestać subsydiowania biomasy, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na wsparcie prawdziwie neutralnych klimatycznie źródeł energii.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 74 / (22) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Ekonomia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również:

Nowe materiały promocyjne

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydaliśmy nowe foldery promujące działalność ISO. Folder w postaci pliku pdf (4,3…