Jak rozwijać Łódzki Obszar Metropolitalny? Weź udział w dyskusji!

Zaproszenie na Otwarte Forum dyskusyjne UŁ
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 157 / (1) 2023

To obszar zamieszkiwany przez około 1,1 mln ludzi. O jego przyszłości gospodarczej i politycznej będzie mowa podczas Otwartego Forum Dyskusyjnego już 10 stycznia 2023 roku na Uniwersytecie Łódzkim.

Otwarte Forum Dyskusyjne „Nauka z biznesem, biznes z nauką” jest prowadzone przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego, którym kieruje prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju na różnych polach

W rozwoju gospodarczym, społecznym mamy do odegrania olbrzymią rolę. To właśnie człowiek wprowadza innowacje, zwiększa konkurencyjność danego regionu, buduje struktury społeczne i gospodarcze, tworzy tkankę miast.  

Dla rozwoju regionu i budowania jego przewagi ogromne znaczenie mają wzajemne relacje świata nauki, biznesu, władz publicznych i struktur obywatelskich. To właśnie na nich opiera się budowa ludzkiego kapitału terytorialnego.

Przez Otwarte Forum Dyskusyjne chcemy wzmacniać relacje biznesowo-naukowe i przyczyniać się do poprawy gospodarczych szans rozwojowych i dobrobytu mieszkańców naszego regionu. Stąd pojawiło się przewodnie hasło tego forum „Biznes z nauką, nauka z biznesem” jako wspólna i otwarta inicjatywa dla wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego regionu; a przede wszystkim reprezentacji szkolnictwa wyższego, organizacji przedsiębiorców, struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządów terytorialnych – rekomenduje inicjatywę prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Partnerzy (partnerstwo ma formułę otwartą):

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
 • TUP – Towarzystwo Urbanistów Polskich,
 • SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Instytut Spraw Obywatelskich,
 • MANU Niezależna Manufaktura Idei,
 • Łódzka Szkoła Rewitalizacji.

Debata I

Strategiczna wizja przestrzennego zagospodarowania kraju i jej wpływ na aglomerację łódzką i województwo łódzkie

Termin: 10 stycznia 2023 roku, godz. 15.00 – 18.00.

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź – Aula nr 1. Wstęp wolny.

Cel debaty: wskazanie rekomendacji dla administracji publicznej, w tym władz samorządowych z zakresu wyzwań zagospodarowania przestrzennego regionu i jego stolicy.

Uczestnicy debaty Nauka z biznesem, biznes z nauką

Program:

15.00-15.10  Prezentacja idei Otwartego Forum Dyskusyjnego „Nauka z biznesem / biznes z nauką”.

15.10-15.30  Wstęp do panelu: Strategiczna wizja przestrzennego zagospodarowania kraju. Raport PAN – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

15.30-17.00  Panel dyskusyjny

Paneliści:

 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski – kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich w Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego.
 • dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik – urbanistka, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Obecnie prowadzi badania nad regeneracją intensywnie zurbanizowanych terenów śródmiejskich oraz narzędziami planistycznymi służącymi poprawie odporności struktur miejskich na zmiany klimatu. Współautorka koncepcji Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (obszary 1-4 o powierzchni 67 ha), opracowań planistycznych, projektów budynków użyteczności publicznej.
 • dr hab. Dominik Drzazga – brał udział w opracowywaniu m.in.: eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Prezesem Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi.
 • Ireneusz Jabłoński – specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji i kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych. Sprawował funkcje w samorządzie: burmistrza Łowicza oraz wiceprezydenta Łodzi. Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha. Jeden z inicjatorów i przewodniczący Rady Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji.

Moderator:

Jan Bocian – przedsiębiorca, ekspert programów międzynarodowych, programów ramowych EU. Współpracuje przy budowie ekosystemu startupowego Łodzi oraz rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Współtwórca nieformalnej Grupy MANU Niezależnej Manufaktury Idei – współorganizatora dyskusji „Budujemy Łódź Unikalną” w ramach poszukiwań dróg rozwoju dla Łodzi i regionu.

17.00-17. 45  Sesja pytań z sali i odpowiedzi.

Tezy do dyskusji:

1. Ład przestrzenny jako determinanta jakości życia, budująca gospodarczą przewagę konkurencyjną aglomeracji łódzkiej i regionu.

 • Funkcjonalność przestrzeni w powiązaniach sieciowych.
 • Funkcje publiczne w funkcji potrzeb społeczności lokalnej.
 • Jak siłami własnymi dążyć do ładu przestrzennego w aglomeracji łódzkiej i województwa

2. Kto psuje ład przestrzenny i zawłaszcza jego funkcje publiczne?

3. Czego potrzebujemy dla przywrócenia ładu przestrzennego?

 • Opanowanie chaosu, jakie zmiany prawa są niezbędne, a może nie potrzebujemy nowego prawa, tylko musimy chcieć i umieć z niego skorzystać?
 • Dlaczego jest tak niskie pokrycie planami miejscowymi powierzchni aglomeracji?

4. Jakie zmiany instytucjonalne są potrzebne do realizacji potrzeb w ramach wyzwań zagospodarowania przestrzennego?

Więcej o wydarzeniu i panelistach w materiale do pobrania w pdf.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 157 / (1) 2023

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Dzień Pracy w Domu w Łaziskach

W dniu 3 sierpnia 2014 r. o godz. 12:15 rozpoczęliśmy w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach realizację gry terenowej „Dom to praca”. Wśród uczestników były dzieci,…