Jacek Wesołowski – zdjęcie profilowe

Jacek Wesołowski

Doktor hab. inż. arch. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wykłada historię architektury, urbanistyki i problematykę ochrony i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji miast. Zajmuje się problematyką historii transportu, zwłaszcza miejskiego, planowaniem transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją. Autor pracy „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne” (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003) oraz około 40 artykułów w prasie fachowej, m.in. w „Renowacjach i zabytkach”, „Technice transportu szynowego” i w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki”.

Raport Miasto w ruchu

Odzyskajmy centra miast

Jacek Wesołowski

Raport inicjatywy „Miasto w ruchu” Oddając niniejszy raport do rąk czytelnika, wyrażam nadzieję, że będzie on użyteczny zarówno dla mieszkańców wymagających od swoich polityków…