Michał Żmihorski – zdjęcie profilowe

Michał Żmihorski

Dr hab., kieruje Zakładem Biogeografii w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, gdzie pracuje na stanowisku profesora IBS.
Zainteresowania naukowe: ekologia stosowana i biologiczne podstawy ochrony przyrody. W badaniach skupia się na identyfikowaniu czynników wpływających na czasową i przestrzenną zmienność populacji zwierząt, na analizie biologicznych mechanizmów determinujących spadki liczebności gatunków rzadkich, ginięciu lokalnych populacji, konstruowaniu strategii zarządzania tymi populacjami pod kątem ich ochrony. Koncentruję się głównie na rolnictwie i leśnictwie – obszarach działalności ludzkiej mocno zmieniających środowisko naturalne i będących zagrożeniem dla fauny i flory. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu metodyki zbioru danych biologicznych i statystyczną analizą danych biologicznych.