Wiesław Sztumski – zdjęcie profilowe

Wiesław Sztumski

Fizyk-teoretyk i filozof (ur. 1934), jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie zajmuje się filozoficznymi problemami postępu wiedzy i techniki oraz zagadnieniem filozofii ochrony społecznego środowiska życia człowieka. Jest twórcą enwironmentalizmu filozoficznego oraz ekologii wiary, przestrzeni społecznej, ciszy i pracy. Jego dorobek naukowy liczy ponad 500 publikacji (monografii i artykułów) w czasopismach i wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Najważniejsze: Wybrane zagadnienia filozofii techniki, (Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 1998), Enwironmentalizm i cywilizacja życia (Res-Type Katowice 1997), My, zagubieni w świecie – przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii, (Wyd. UŚ Katowice 2004), Quo ruis, homo? (Środowisko życia, czas i ludzie), (Wyd. Śląsk 2008), Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, (Wyd. WSL Częstochowa, 2012) i Prolegomena do sozofilozofii społecznej (2015, nieopublikowane). Od 1966 r. kierował zakładami filozofii w AGH Kraków i Politechnice Częstochowskiej oraz Zakładem Filozofii Nauk Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim.