fbpx

Obywatele Łodzi chcą decydować: zawisło 9 Tez o mieście

29 czerwca o godz. 12 na drzwiach łódzkiego urzędu miejskiego zawisły tezy dotyczące sytuacji w polskich miastach. W tym samym czasie członkowie Kongresu Ruchów Miejskich przybijali podobne listy w Gdańsku, Sopocie, Rumii, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Tezy wzywają do pilnego podjęcia dyskusji nad kluczowymi dla miast tematami, takimi jak: partycypacja w kształtowaniu budżetu, zintegrowane planowanie transportu na poziomie aglomeracji, przeciwdziałanie suburbanizacji i ubóstwu. Tezom towarzyszy „Apel o solidarność miast”, w którym wymienia się Łódź jako miasto szczególnie dotknięte tymi problemami. INSPRO było obecne przy przybijaniu tez w Łodzi.

Akcję skierowano do prezydentów, burmistrzów, radnych miast i mieszkańców, by pobudzić ich do współpracy przy reformowaniu miejskiej polityki. Kongres chce doprowadzić do realizacji idei prawa do miasta, czyli prawa do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu ma służyć i jak funkcjonować w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając wykluczeniom i umożliwiając mieszkańcom aktywny udział w lokalnej polityce. Kongres Ruchów Miejskich był pierwszym tak szerokim spotkaniem organizacji działających na rzecz miast. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „My Poznaniacy” z racji potrzeby wspólnego działania na rzecz dobrego ustawodawstwa dotyczącego miast (regulacje dot. zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, organizacji transportu zbiorowego), a także poczucia wspólnoty problemów, z jakimi borykają się miejskie organizacje. Kongres Ruchów Miejskich zrzesza ponad 50 organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia w miastach i od kilku lat stara się podejmować merytoryczną debatę na temat problemów urbanistycznych w Polsce. Zamierza również wprowadzić tematykę miejską do wyborów parlamentarnych.

W łódzkim przybijaniu dziewięciu Tez o mieście wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury, dziennikarze oraz dyrektor biura Pani Prezydent — Tomasz Piotrowski.

O przybijaniu Tez można przeczytać w Dzienniku Łódzkim, Halo Łódź oraz w Gazecie Łódź.

TEZY O MIEŚCIE:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast.

To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują”

Być może zainteresują Cię również:

Łodzianie decydują
Obywatele decydują

Wielkie zwycięstwo „Łodzianie decydują”!

2 lipca 2014 roku doszło na sesji Rady Miejskiej w Łodzi do historycznego wydarzenia. Radni wszystkich opcji politycznych poparli, ponad podziałami klubowymi, zmianę przepisów dotyczących obywatelskich projektów uchwał. Po pięciu latach starań o poparcie przez Radę postulatów naszej inicjatywy „Łodzianie decydują”, w końcu udało nam się wygrać!

Obywatele decydują

Po II spotkaniu Komitetu Społecznego

21 kwietnia 2012 roku odbyło II spotkanie Komitetu Społecznego w ramach inicjatywy „Obywatele Decydują”. Na zebraniu omówiono problemy, z jakimi borykają się komitety obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (OIU), oraz podjęta została próba wypracowania wstępnych rekomendacji do przygotowywanej nowelizacji ustawy.