fbpx

Obywatele rekomendują: chcemy pełnego znakowania żywności pod kątem GMO!

W dniach 1 – 2 października 2016 roku w Warszawie odbył się panel obywatelski na temat znakowania żywności pod kątem braku lub obecności w niej genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), zorganizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich oraz Federację Zielonych Grupa Krakowska.

Uczestnicy panelu jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą ujednolicenia i usankcjonowania na poziomie ustawowym kwestii znakowania obecności GMO w produktach żywnościowych w całym łańcuchu produkcji.
Podczas moderowanej dyskusji poprzedzonej wystąpieniami ekspertów wypracowano następujące rekomendacje przekazane następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi (przeczytaj nasze pismo do Ministra):

  1. Wprowadzenie na mocy uregulowania ustawowego obowiązkowego znakowania wszystkich produktów wyprodukowanych z użyciem GMO – nie tylko tych zawierających >0,9% GMO (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy), ale także np. pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO (np. mięso, nabiał, jaja);
  2. Wprowadzenia ujednoliconego znaku graficznego „wyprodukowane przy użyciu GMO” dla wszystkich produktów spełniających wskazane powyżej przesłanki, umieszczanego w widocznym miejscu na etykiecie produktu;
  3. Opisanemu powyżej znakowi graficznemu powinno towarzyszyć szczegółowe wyjaśnienie w zakresie „użycia GMO” dla danego produktu, np. wskazanie składnika GMO lub informacja „pochodzi od zwierząt karmionych paszą GMO”. Informacja taka powinna znajdować na etykiecie produktu, w miejscu gdzie przedstawiany jest jego skład.

Ponadto panel przyjął jednogłośnie następujące rekomendacje towarzyszące dotyczące procedury znakowania:

  • System znakowania powinien być nadzorowany przez instytucje państwowe, w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez certyfikowane przez państwo jednostki badawcze.
  • Wprowadzenie do ustawodawstwa następujących gwarancji związanych z egzekwowaniem przepisów w zakresie znakowania w tym niezapowiedziane kontrole odpowiednich państwowych instytucji kontrolnych, nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub inne właściwe instytucje oraz kary grzywny za brak właściwego oznakowania lub nieuprawnione użycie znakowania oraz kara w postaci obowiązku wycofania produktu z rynku do czasu wprowadzenia prawidłowych oznaczeń.
  • przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej (np. kampanii społecznej) na rzecz rozpoznawalności znakowania, koordynowana przez instytucje państwowe zajmujące się tematyką bezpieczeństwa żywności;
  • uruchomienie i prowadzenie przez właściwą instytucję państwową bazy internetowej (w formie strony internetowej), w której dowolna osoba może sprawdzić, jaki typ znakowania powinien obowiązywać na wybranym produkcie (np. wykaz produktów, co do których potwierdzone jest użycie GMO w łańcuchu produkcji i które powinny być oznaczone w ten sposób);
  • dążenie do ujednolicenia oznakowania żywności w zakresie obecności GMO na poziomie europejskim, a docelowo także globalnym, w tym podjęcie aktywnej roli przez instytucji państwa polskiego na rzecz wypracowania i wdrożenia takiego ujednoliconego systemu znakowania o charakterze międzynarodowym.

Jesteśmy dumni, że jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce mieliśmy możliwość zorganizowania takiej formy konsultacji społecznych. To jeden z milowych kroków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wykorzystywaniu narzędzi partycypacyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że część z rozwiązań proponowanych przez uczestników panelu może nie być zaimplementowana w proponowanej formie, jednocześnie liczymy na to, że Pan Minister Krzysztof Jurgiel weźmie pod uwagę poniższe rekomendacje i resort wykorzysta je w pracach nad nowymi ustawami, bądź w trakcie nowelizacji obecnie funkcjonujących ustaw.

Ze szczegółami organizacyjnymi, przebiegiem panelu oraz listą ekspertów biorących udział w wydarzeniu możecie zapoznać się na stronie naszej kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Bruksela skarży Polskę za GMO

14 marca b.r. Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu poważnych braków wdrożenia przez nasz kraj dyrektywy dotyczącej mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Bruksela zarzuciła Polsce, że nie wprowadziliśmy obowiązku informacyjnego dla zakładów, w których prowadzono działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Komisja Europejska postanowiła też skierować przeciwko Polsce pozew do ETS w sprawie zapisu w polską ustawę o środkach żywienia dla zwierząt zabraniającą wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych. Według urzędników w Brukseli, istnieją wątpliwości czy zapis ten, który ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. jest zgodny z prawem wspólnotowym. W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich, stosowana obecnie w Polsce w żywieniu zwierząt soja modyfikowana genetycznie może, i powinna być zastąpiona soją naturalną, którą w dużych ilościach oferują nam takie kraje jak Brazylia i Rosja. INSPRO jest zdania, że sprzeciw wobec unormowań Komisji Europejskiej w sprawie pasz GMO jest dla Polski uzasadniony nie tylko z powodów bezpieczeństwa żywności, ale również ekonomicznie, ponieważ w Europie Zachodniej szybko rośnie popyt na produkty zwierzęce pochodzące od zwierząt nie karmionych GMO. Dlatego też Polska ma szansę stać się znaczącym eksporterem tradycyjnych, wolnych od GMO produktów spożywczych najwyższej jakości.