INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc:

Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@instytut.lodz.pl lub też pisząc na adres Administratora, z dopiskiem „IOD”. Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Celeban.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

  1. Dane będą przetwarzane w celu: realizacji darowizny. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  2. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu oraz utrzymywaniu relacji z darczyńcami (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają m.in. na utrzymywaniu relacji z darczyńcami.

Podanie danych jest niezbędne do przekazania darowizny.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane:

Ad. celu 1.: przez okres wynikający z przepisów prawa.

Ad. celu 2.: do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesów.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.