INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc:

Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@instytut.lodz.pl lub też pisząc na adres Administratora, z dopiskiem „IOD”. Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Celeban.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy/stażu/praktyk/wolontariatu oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona na to stosowna zgoda w treści oferty aplikacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do złożenia oferty aplikacyjnej.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji. Jeśli zgoda została wyrażona w celu przyszłych rekrutacji to czas przetwarzania danych wynosi 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą osoby uprawnione przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
  • prawo do sprostowania (poprawienia) danych, 
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.