Stanowisko INSPRO ws. Rady Transportu Intermodalnego

10 lipca w Ministerstwie Transportu odbyło się pierwsze spotkanie ws. postulowanego przez nas powołania Rady ds. Transportu Intermodalnego. Na spotkaniu minister Andrzej Massel poprosił o przesłanie swoich oczekiwań odnośnie powoływanej Rady. Poniżej przesłane do MTBiGM stanowisko INSPRO i kampanii “Tiry na tory”.

INSPRO i Kampania „Tiry na tory” chce reprezentować w Radzie mieszkańców Polski, którzy czują się zagrożeni obecnym natężeniem ruchu ciężarówek, ich sposobem poruszania się oraz kongestią, degradacją stanu dróg, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza – jako kierowcy, pasażerowie czy niechronieni uczestnicy ruchu.

Właściwie postawione cele działania Rady powinny obejmować:
1. proponowanie działań na rzecz obniżenia uciążliwości transportu towarów
2. proponowanie działań na rzecz obniżenie zależności od ropy naftowej do celów transportowych

– przy co najmniej zachowaniu lub podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodark

Zadania Rady powinny obejmować sporządzenie następujących opracowań, wraz z kalendarzem ich opracowywania:

 • identyfikację stanu zastanego, w tym identyfikację „nisko wiszących owoców” – działań, które mogą być szybko wdrożone, a także głównych przeszkód w rozwoju transportu intermodalnego;
 • identyfikację dobrych praktyk dot. rozwoju transportu intermodalnego w Europie, wraz z rekomendacjami
 • identyfikację obecnego stanu internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym i kolejowym, z rekomendacjami dot. środków i kalendarza ich wyrównywania;
 • wypracowanie 5-letniego programu rozwoju transportu intermodalnego.

Postulaty związane ze strukturą:

 • Oczekujemy, że powstanie niewielkie ciało złożone z osób, które są zmotywowane do pracy w Radzie (ok. 8-15 osób). Nie jest więc możliwe, aby w Radzie znalazły się wszystkie przedsiębiorstwa, które mogłyby być zainteresowane. Jednocześnie, prace Rady muszą być przejrzyście dokumentowane, aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z tym, co Rada robi (zarówno wyniki prac, jaki np. programy spotkań).
 • Oczekujemy, że w Radzie będą reprezentowane następujące grupy: przewoźnicy kolejowi/drogowi/operatorzy intermodalni, konstruktorzy systemów intermodalnych, eksperci z zakresu ekonomiki transportu, eksperci z zakresu kosztów zewnętrznych transportu, przedstawiciele portów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego (reprezentujący zainteresowanych obniżeniem uciążliwości transportu). Spośród tych grup przedstawiciele portów, którzy wielokrotnie sygnalizowali wolę większego wykorzystania transportu kolejowego, nie są jak na razie obecni w debacie.
 • Oczekujemy, że Rada będzie oficjalnie funkcjonującym ciałem, powołanym np. zarządzeniem Ministra. W regulacji powołującej ją należy określić minimalną częstotliwość spotkań.
 • Oczekujemy, że przedmiotem prac Rady będą zagadnienia związane z technicznymi, ekonomicznymi, eksploatacyjnymi
  i finansowymi aspektami transportu intermodalnego.
 • Oczekujemy, że Rada wyłoni ze swojego składu osoby odpowiedzialne za kontakt z Komisją Infrastruktury Sejmu RP oraz Społeczną Radą ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Właściwie postawione umocowanie i określenie celów Rady powinno odnosić się do następujących dokumentów:

 • Polityka Transportowa Państwa 2006-2025, rozdział 6.6. Transport intermodalny
 • “Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.” z 28 marca 2011, w szczególności celu (3) oraz (10) tego dokumentu, tzn. „Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Aby osiągnąć ten cel, musimy rozbudować stosowną infrastrukturę.” oraz “Przejście na pełne zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” oraz zaangażowanie sektora prywatnego w celu eliminacji zakłóceń, w tym szkodliwych dotacji, wytworzenia przychodów i zapewnienia finansowania przyszłych inwestycji w dziedzinie transportu.”

Warto również umieścić odniesienie się do któregoś z dokumentów dot. bezpieczeństwa ruchu, ale z racji zbliżania się do końca okresu objętego GAMBITem 2005 i pracami nad Narodową Strategią BRD trudno nam zaproponować konkretny dokument.

Kolejne spotkanie w tej sprawie było przewidziane na koniec sierpnia, jednak Ministerstwo zapowiada je dopiero na drugą połowę września.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Tiry na tory

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport
Co robimy / Tiry na tory

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Tiry na tory

Tiry na tory zapraszają na spotkania do Warszawy

Drugie seminarium kampanii "Tiry na tory" odbędzie się 28 czerwca pod hasłem "Użytkownik płaci – polityka transportowa przyjazna ludziom i środowisku" w Centrum Zielna w Warszawie w godz. 11.00-15.00. Tego samego dnia wieczorem (o 18.30) zapraszamy też na mniej formalne spotkanie dyskusyjne "Tiry na tory" – jak to zrobiono w Szwajcarii, jak to zrobić w Polsce". Odbędzie się ono w Dużym Pokoju (Koszykowa 24/12).