Kontrolujcie „nożyczki genowe”. Apel niemieckich organizacji

CRISPR
fot. "CRISPR Cas9" by National Institutes of Health (NIH) is marked with CC PDM 1.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 72 / (20) 2021

18 maja 2021 roku niemieckie organizacje wystosowały apel do krajowych decydentów i Komisji Europejskiej nawołując do kontroli nowych metod inżynierii genetycznych. Obecnie branże lobbujące za nowymi metodami inżynierii genetycznej dążą do deregulacji tych technik poprzez wyłączenia ich z międzynarodowych zasad obowiązujących w ramach kontroli tzw. klasycznego GMO. Takie działanie jest jednak sprzeczne z europejską zasadą przezorności. Instytut Spraw Obywatelskich popiera działania niemieckich organizacji i publikuje tłumaczenie apelu.

Kontrolujcie „nożyczki genowe”!

Nowa inżynieria genetyczna musi podlegać ścisłej kontroli.

Wielu interesariuszy z branży oraz podmiotów zaangażowanych w badania wzywa do szerokiej deregulacji obszaru nowej inżynierii genetycznej (New GE). Jeśli do niej dojdzie, ogromne ilości różnorodnych zmodyfikowanych genetycznie organizmów mogą zostać uwolnione do środowiska bez żadnej kontroli. To stworzyłoby duże zagrożenie dla ekosystemów, rolnictwa i produkcji żywności.

Obecnie wszystkie organizmy, których genom został zmieniony za pomocą nowej inżynierii genetycznej, muszą przejść przez obowiązkowy proces akceptacji. Wymagają tego przepisy UE oraz jest to zgodne z ustaleniami wynikającymi z badań nad ryzykiem: nowa inżynieria genetyczna, w szczególności CRISPR/Cas umożliwia dokonywanie głębokich zmian w biologicznych właściwościach roślin i zwierząt. Dotyczy to również tych sytuacji, w których nie dochodzi do wstawienia nowych genów, natomiast następuje zmiana ich naturalnych funkcji. Dodatkowo technologia ta często powoduje niezamierzone zmiany w genomie.

Pomimo tego wielu interesariuszy z branży oraz podmiotów zaangażowanych w badania domaga się, aby większość roślin i zwierząt zmodyfikowanych przy pomocy nowych metod inżynierii genetycznej zwolnić z obowiązku przechodzenia przez proces akceptacji. Aby to osiągnąć, domagają się zmian w rozporządzeniu UE dotyczącym organizmów modyfikowanych genetycznie. Jednak te wymagania są niezgodne z zasadą ostrożności przyjętą w prawie UE w celu ochrony zdrowia, środowiska oraz natury.

Bez odpowiednich regulacji dotyczących nowej inżynierii genetycznej:
› istnieje duże prawdopodobieństwo zniszczenia biologicznej różnorodności;
› ryzyka związane z produkcją żywności mogą pojawiać się i narastać niezauważone;
› dane wykorzystywane przez niezależnych ekspertów do oceny ryzyka będą niedostępne;
› nie można podjąć żadnych działań zapobiegających niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się organizmów w środowisku;
› brakuje dostępnych danych umożliwiających śledzenie organizmów zmodyfikowanych za pomocą nowej inżynierii genetycznej i pochodzących od nich produktów;
› rolnictwo i produkcja żywności zależne od źródeł wolnych od inżynierii genetycznej nie będą mogły dłużej podlegać ochronie. Dotyczy to zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego.

Dlatego domagamy się, aby: wszystkie organizmy, których genom został zmodyfikowany z wykorzystaniem nowej inżynierii genetycznej, podlegały aktualnym przepisom UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE) oraz przechodziły przez ścisły i obowiązkowy proces akceptacji. Takie organizmy muszą być możliwe do zidentyfikowania i zlokalizowania oraz muszą być oznakowane. Dotyczy to również tych roślin i zwierząt, do których genomu nie wprowadzono dodatkowych genów.

Tłumaczenie: Kamila Malendowska

Apel Testbiotech i niemieckich organizacji pozarządowych do niemieckich decydentów i Komisji Europejskiej

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 72 / (20) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele decydują

OIU w praktyce

Na łamach portalu ngo.pl ukazał się wywiad z Marią Jaraszek z INSPRO na temat OIU, czyli Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.